Financijsko izvješće o radu u 2020. godini

17 ožujka, 2021 Komentari isključeni za Financijsko izvješće o radu u 2020. godini
Financijsko izvješće o radu u 2020. godini

Struktura prihoda za razdoblje I-XII/2020.

 • PRIHOD OD DONACIJA LOKAL.SAMOUPR.
 • / Grad Šibenik/           AOP 027                                                           25.000,00
 • /Županija Šib.Knin./   AOP 027                                                          21.500,00
 • PRIHODI OD KAMATA                                                                              0,35
 • PRIHODI OD PRODAJE KNJIGA AOP 002                          110,00                  
 • PRIHODI OD TZ GRADA ŠIBENIKA AOP 033                              15.000,00
 • PRIHODI OD GRAĐANA                          AOP 036                              500,00
 • PRIHODI OD KOTIZACIJE                       AOP 036                        7.050,00     

____________________________ AOP 001UKUPNO PRIHODI:                 69.160,35

Struktura rashoda za razdoblje I-XII/2020.

 • NAKNADE TROŠKOVA VOLONTERIMA  AOP 077                   16.200,00
 • TR SITNOG INVENTARA AOP 101                                                  1.249,00
 • USLUGE TEK. I  INV. ODRŽAVANJA   AOP 089                           5.700,00
 • INTELEKTUALNE USLUGE  AOP 094                                            6.000,00
 • AUTORSKI HONORARI          AOP 094                                         32.217,39
 • USLUGE AŽURIRANJA RAČUN.BAZA AOP 095                          1.275,00
 • OSTALE USLUGE                                      AOP 096                          3.864,67    
 • UREDSKI MATERIJAL I OST.MATER.RASH.  AOP 098                 380,43
 • TR AMORTIZAIJE AOP 108                                                                 449,92
 • BANKARSKE USLUGE                                         AOP 116                911,70

                                        __________________________________________

                                  AOP 054   UKUPNO RASHODI:                 68.248,11

PRIHODI:                                                                                          69.160,35

RASHODI:                                                                                        68.248,11

VIŠAK PRIHODA 2020.GOD.                                                           912,24

Comments are closed.