Pokrovitelji i organizacija OLJŠ 2015

PODLOGA 444

Pokrovitelji i organizacija OLJŠ 2015.

Od 3.  do 12. kolovoza 2015. godine u Šibeniku će se održati dvadesdruga Orguljaška ljetna škola u organizaciji Organološkog društva „Organum“ Šibenik, a pod pokroviteljstvom Šibenske biskupije. Pripreme su obavljene u skladu s planom Programskog vijeća i realnim materijalnim mogućnostima.

Ove godine radu škole su pripomogli: Grad Šibenik, Šibensko-kninska županija, Ministarstvo kulture, Turistička zajednica grada Šibenika, Turistička zajednica Županije šibensko-kninska, Rivijera d.d., Glazbena škola Ivana Lukačića, župa Sv. Jakova, samostan Sv. Frane, samostani sestara benediktinki i sestara dominikanki.

Mala orguljarska radionica iz Malog Mihaljevca (Tihomil Horvat) pripremila je šestore orgulje u Šibeniku (redovito godišnje održavanje): u Katedrali, dvoje orgulje u crkvi Sv. Frane, u crkvi Sv. Ivana, u Novoj crkvi B. D. Marije i u crkvi Sv. Duha.

Program i rad škole

Orguljaška škola svojim je obrazovnim sadržajima namijenjena širokom krugu polaznika, kojima nudi priliku za detaljnije upoznavanje odabranog orguljskog repertoara, razvoj vještinâ interpretacije i improvizacije na povijesnim i recentnim orguljama, te potpuniji uvid u konstrukciju takvih instrumenata. Ovakvim se komplementarnim pristupom mladim glazbenicima pruža mogućnost za razvijanje što kreativnijeg pristupa u interpretaciji glazbe, utemeljenim na dubljem razumijevanju skladateljskih principa pojedinih stilskih razdoblja. Jedan od važnih ciljeva Škole je i osposobljavanje mladih orguljaša za umijeće improvizacije, koje, premda danas u određenoj mjeri zapostavljeno, predstavlja za svakog orguljaša nužnost njegove profesije. Uz seminare za interpretaciju i improvizaciju, u ponudi Škole su i dvije radionice: organološka i arhivistička, koje nisu nužno namijenjene samo orguljašima, već i svim onim glazbenicima, muzikolozima, kao i amaterima.

Rad škole organiziran je u dva dijela: seminari se održavaju u prijepodnevnim satima, dok su posli-jepodnevni termini rezervirani za vježbanje polaznika i tematska stručna predavanja predavača, a u večernjim satima predviđeni su koncerti. Ove godine planirano je 3 do 5 koncerata za trajanja Orguljaške ljetne škole: 2 koncerta polaznika (uspješnije izvedbe prikazat ćemo na našoj web stranici), 1 koncert predavača, te 1 do 2 koncerta gostujućih umjetnika.Želja nam je da polaznici dobiju uvid u rad drugih seminara koji teku paralelno s njihovim, što će se ostvariti jednim organiziranim posjetom svih polaznika svakom pojedinomseminaru. Ako nam materijalne mogućnosti dopuste,organizirat ćemo i multidisciplinarna teoretska predavanja za predavače, polaznike i građanstvo.

Seminari i radionice

Glazba renesanse i baroka – seminari ……..Read more
Glazba renesanse i baroka – seminar

Voditelj:Pavao Mašić (Šibenik / Zageb), 098/68 62 69, pavaomasic@yahoo.com

Polaznici se usavršavaju u interpretaciji glazbe XVI-XVIII stoljeća, repertoar po slobodnom izboru polaznika. Broj aktivnih polaznika ograničen je na 10.

 

Orguljska glazba XIX-XXI stoljeća – seminar

Voditeljica: Natalija Imbrišak (Koprivnica) 048/623 943, 098/186 35 11, natalija.imbrisak@kc.htnet.hr

Polaznici se usavršavaju u interpretaciji recentne orguljske glazbe, repertoar po slobodnom izboru polaznika. Broj aktivnih polaznika ograničen je na 8.

Improvizacija na orguljama – seminar

Voditelj: Ante Knešaurek (Zagreb),098/9053716, ante.knesaurek@gmail.com

Cilj seminara je uvesti polaznike u zakonitosti improvizacijskih vještina, te pružiti svakom pojedinom polazniku metodu prakticiranja i studiranja improvizacije sukladno njegovomosobnom predznanju. Broj aktivnih polaznika ograničen je na 10.

Organologija – radionica

Predavač:Emin Armano (Zagreb),098/177 75 32, emin.armano@zg.htnet.hr

Polaznici se upoznaju s osnovama organologije i s tipovima orgulja od antike do danas. Praktični rad: proučavanje orgulja Domenica Moscatellija građenih za hvarsku katedralu 1786. (prikupljanje podataka za elaborat o instrumentalnom ustroju). Broj aktivnih polaznika ograničen je na 4, a pasivnih na 3.

 

Arhivistika radionica

Voditeljica:Dr. Snježana MiklaušićĆeran (Zagreb)091 58 60 273, branko.ceran@zg.hinet.hr

Teoretski pristup: Značenje,prikupljanje, stručno sređivanje,čuvanje i korištenje arhivske građe.

Praktični rad: nastavak sređivanja muzikalija katedrale (20. stolj.):

a) pregledavanje notnih zapisa i tiskovina i kronološko razvrstavanje,

b) sadržajna analiza

c) elektronička obrada podataka.

Broj polaznika: ograničen je na 5 aktivnih, pasivni nisu predviđeni. Poželjno je poznavanje talijanskog jezika (nije uvjet).

Instrumenti

Polaznicima je na raspolaganju devet instrumenata u najužem centru grada:

Povijesni instrumenti mletačko-dalmatinske graditeljske škole:

  1. Orgulje P. Nakića u crkvi sv. Frane (1762.)
  2. Orgulje F.Daccija u crkvi sv. Križa (cca 1776.)
  3. Orgulje N.Lupinija u crkvi sv. Duha (1640.)
  4. Orgulje braće Giacobbi u Novoj crkvi (1859.)

Recentni instrumenti:

  1. Orgulje radionice Heferer u crkvi sv. Frane (1970.)
  2. Orgulje F. Jenka u Katedrali sv. Jakova (1968.)
  3. Orgulje F. Jenka u crkvi Gospe van grada (1958.)
  4. Orgulje braće Zupan u crkvi sv. Ivana (1908.)
  5. Pedalni harmonij, 2manuala, u crkvi sv. Duha (20. stoljeće)

Koncerti

03/08/ 20:00 Crkva Sv. Duha

06/08/ 20:00 Crkva Sv. Frane

08/08/ 20:00 Crkva Sv. Frane

09/08/ 20:00 Crkva Sv. Frane

10/08/ 20:00 Crkva Sv. Frane

11/08/ 20:00 Katedrala Sv. Jakova