Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) i članka 21. Statuta udruge od 24. srpnja 2004., Skupština udruge Organološkog društva “Organum” Šibenik na sjednici održanoj 3. kolovoza 2015. donijela je

STATUT
Organološkog društva “Organum” Šibenik

Opće odredbe (Članci 1-6)
Članak l.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe:

 • o nazivu i sjedištu Društva,
 • o izgledu pečata Društva,
 • o ciljevima,
 • o djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,
 • o zastupanju,
 • o osiguranju javnosti djelovanja udruge,
 • o članstvu,
 • o uvjetima i načinu učlanjivanja, te o prestanku članstva,
 • načinu vođenja popisa članova,
 • o pravima, obvezama i odgovornosti članova,
 • o tijelima Društva,
 • o njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica,
 • o izboru, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata tijela Društva,
 • o načinu sazivanje Skupštine u slučaju isteka mandata,
 • o izboru i opozivu likvidatora Društva,
 • o prestanku postojanja Društva,
 • o imovini i načinu stjecanja i raspolaganja imovinom,
 • o postupku s imovinom u slučaju prestanka Društva,
 • o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva i drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2
Udruga nosi naziv: Organološko društvo “Organum” Šibenik (u daljnjem tekstu Društvo). Skraćeni naziv Društva je “Organum” Šibenik.
Sjedište Društva: Mosećka 7, 22000 Šibenik
Članak 3
Društvo je neprofitna pravna osoba. Registrirano je pri Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji.

Članak 4
Društvo je udruga građana koja djeluje na dragovoljnoj osnovi svojeg članstva. Članstvo neposredno upravlja preko Skupštine te putem svojih predstavnika u ostalim tijelima Društva, na način utvrđen ovim Statutom.
Članak 5.
Društvo ima svoj pečat i logotip. Pečat je okruglog oblika promjera 4 cm na kojem uzduž oboda piše: Organološko društvo “Organum” Šibenik. U sredini se nalazi znak Društva, lik svirača orguljica.
Članak 6.
Rad Društva je javan i određuje se odredbama ovog Statuta.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova društva i javnosti. O radu Društva članovi se obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Društva. Javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja čiji predstavnici mogu nazočiti sjednicama tijela upravljanja Društvom.

Ciljevi i djelatnosti kojima se iljevi ostvaruju
(Članci 7-9)
Članak 7.
Ciljevi Društva su:
1. Skrbiti o promociji i očuvanju postojećih povijesnih orgulja u Šibensko-kninskoj županiji kao značajnom segmentu naše kulturne baštine.
2. Okupljanje glazbenika različitih profila, orguljaša1, organologa2, muzikologa, orguljara3 i ljubitelja povijesnih orgulja radi zajedničke suradnje na projektima s područja organologije, orguljarsko-restauratorske djelatnosti, te orguljske i sakralne glazbe.
3. Upoznavanje zainteresiranih članova Društva s tradicionalnom i suvremenom liturgijskom praksom u svim regijama Hrvatske.
Članak 8.
Radi ostvarivanja ciljeva navedenih u članku 7. ovog statuta, Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:
1. Potiče vrednovanje, očuvanje i zaštitu postojećih povijesnih orgulja, te restauraciju najugroženijih primjeraka.
2. Promicanje glazbe za orgulje i uz orgulje hrvatskih skladatelja od renesanse do naših dana.
3. Organizira savjetovanja, predavanja i seminare i radionice u kojima će vrsni domaći i strani glazbenici i stručnjaci upoznavati članove Društva sa:
a) majstorskom interpretacijom glazbe za orgulje i uz orgulje
b) sakralnom glazbenom praksom
c) improvizacijom na orguljama
d) načinima prikupljanja povijesnih podataka (literatura, arhivi)
e) osnovama organologije
f) osnovama orguljarsko-restauratorske struke
4. Organizirano, u suradnji s vlasnicima instrumenata i nadležnim konzervatorskim odjelom, članovi Društva tragaju za povijesnim podacima o pojedinim orguljama i pod paskom priznatih organologa i konzervatora proučavaju pojedine orgulje. Sa rezultatima istraživanja upoznaju vlasnika, konzervatorsku službu, Ministarstvo kulture i širu javnost, kako bi se odgovorne potaklo na očuvanje, restauraciju i pravilno korištenje istraženih i restauriranih povijesnih orgulja.
5. Organizira za članove Društva posjete poznatim orguljarsko-restauratorskim radionicama kako bi članovi vidjeli razne tipove povijesnih orgulja i upoznali različite pristupe pri njihovoj obnovi i načine njihove restauracije.
6. Organizira koncerte svojih članova u Šibensko-kninskoj županiji, u Hrvatskoj i inozemstvu.
7. U cilju promoviranja povijesnih orgulja Društvo svake godine raspisuje natječaj za najuspješniju novu skladbu za povijesne orgulje.
8. S istim ciljem, na području Županije šibensko-kninske Društvo organizira festival orguljske glazbe na povijesnim orguljama.
9. Društvo upriličuje znanstvene skupove o povijesnim orguljama, orguljskoj i sakralnoj glazbi.
10. Društvo objavljuje i pomaže u objavljivanju znanstvenih radova svojih članova.
11. Društvo surađuje s udrugama i ustanovama iste i slične djelatnosti u zemlji i inozemstvu.
12. Surađuje s glazbenim školama i akademijama u Hrvatskoj i inozemstvu.
13. Surađuje s Ministarstvom kulture, Upravom za zaštitu kulturne baštine i konzervatorskim odjelima.
Članak 9
Društvo svoju djelatnost može obavljati putem odgovarajućih sekcija. Sekcije nisu ustrojstveni oblici Društva i nemaju svojstvo pravne osobe, već su jedan od oblika djelovanja Društva. Odluku o osnivanju i načinu rada sekcije, te o imenovanju osobe ovlaštene za predstavljanje sekcije – voditelja sekcije donosi Skupština društva.
Članstvo (Članci 10-14)
Članak 10.
Član Društva može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba koja se pridržava Statuta Društva.
Članak 11.
Članom se smatra ona osoba koja se učlanila u Društvo na osnovu osobnog zahtjeva, a po odluci Upravnog odbora.
Članovi Društva su:
a) redovni, koji su stručno sposobni raditi na ostvarenju planiranih programa,
b) pudupirući, koji pomažu Društvo novčanim prilozima i
c) počasni, koje imenuje skupština za naročite zasluge.
U Društvu se vodi registar članova. O obliku, sadržaju i načinu vođenja registra odlučuje Upravni odbor.
Članak 12.
Svaki redovni član ima pravo:

 • sudjelovati u realizaciji planiranih projekata u okvirima svoje struke i
 • birati i biti biran u tijela Društva.

Članak 13.
Svaki redovni član dužan je:

 • pridržavati se Statuta Društva, odluka Skupštine i Upravnog odbora Društva,
 • plaćati članarinu i
 • odgovorno izvršavati preuzete obveze u realizaciji projekata u koje se uključio dragovoljno.

Članak 14.
Članstvo u Društvu prestaje:

 • samovoljnim otkazom daljnjeg rada i članstva u Društvu,
 • odlukom Upravnog odbora Društva, ako član ne izvršava preuzete obveze iz članka 15. i
 • isključenjem iz Društva po odluci Upravnog odbora ako se ogriješi o statut i ugled Društva.

Odluka Skupštine je konačna.

Tijela društva (Članak 15)

Članak 15.
Tijela Društva su:

 • Skupština
 • Predsjednik Skupštine
 • Upravni odbor
 • Programsko vijeće
 • Predsjednik Društva
 • Tajnik Društva
 • Likvidator društva
 • Nadzorni odbor
Skupština (Članci 16-19)

Članak 16.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom.
Skupštinu Društva čine svi redovni članovi.
Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.
1. Redovnu skupštinu saziva jednom godišnje predsjednik Skupštine Društva. Dan, mjesto održavanja Skupštine i dnevni red objavljuje se najmanje 14 dana prije održavanja.
2. Izborna sjednica skupštine održava se svake četiri godine.
3. Izvanredna skupština se održava prema potrebi. Može se sazvati na prijedlog Upravnog odbora, Nadzornog odbora, ili na zahtjev najmanje 20% redovnih članova Društva. Na izvanrednoj sjednici skupštine odlučuje se samo o pitanjima radi kojih je sjednica sazvana.
Ako predsjednik ne sazove izvanrednu Skupštinu na zahtjev predlagača iz stavka 3. ovog članka u roku 30 dana od podnesenog zahtjeva, može je sazvati predlagač.

Članak 17.
Skupština može donositi odluke i zaključke ako je na sjednici Skupštine nazočno najmanje 30 % redovnih članova Društva. Pravovaljana odluka donosi se većinom glasova nazočnih članova.
Odluke o promjeni Statuta i prestanku rada Društva Skupština donosi dvotrećinskom većinom nazočnih članova.
Članak 18.
1. Skupština Društva utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna.
2. Bira i razrješava predsjednika Skupštine Društva, te članove Upravnog i Nadzornog odbora.
3. Bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika Društva.
4. Bira i razrješava osobe za zastupanje.
5. Bira i razrješava likvidatora Društva.
6. Imenuje počasne članove Društva.
7. Donosi odluku o osnivanju sekcija.
8. Razmatra izvješća Upravnog odbora o radu Društva u protekloj godini, te odlučuje o njegovom prihvaćanju.
9. Usvaja završni račun za proteklu godinu.
10. Na prijedlog Upravnog odbora donosi okvirni plan rada za narednu godinu.
11. Na prijedlog Upravnog odbora donosi financijski plan za narednu godinu.
12. Određuje visinu članarine.
13. Rješava žalbe članova Društva u drugom stupnju.
14. Odlučuje o odnosima s drugim udrugama, institucijama i međunarodnim asocijacijama iste ili slične djelatnosti.
15. Odlučuje o prestanku postojanja Društva.
Članak 19.

 • Skupština može razriješiti predsjednika Skupštine, predsjednika Društva, Upravni odbor i Nadzorni odbor i prije isteka vremena na koje su izabrani, u slučaju ako prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze.
 • Ako razrješava cijeli Upravno odbor, Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ako razrješava pojedine članove Upravnog odbora Skupština bira nove članove na vrijeme do isteka mandata postojećeg Upravnog odbora.

Ako razrješava Nadzorni odbor, Skupština bira novi s punim mandatom, a ako razrješava pojedine članove Nadzornog odbora, skupština bira nove članove na vrijeme do isteka mandata postojećeg Nadzornog odbora.

Predsjednik skupštine (Članak 20)

Članak 20.

 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine,
 • predlaže dnevni red i
 • provodi odluke skupštine.
Predsjednik društva (Članak 21)

Članak 21.

 • predstavlja i zastupa Društvo,
 • Predsjednik Društva je po svojoj funkciji ujedno predsjednik Upravnog odbora.
 • odgovara za zakonitost rada Društva,
 • saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora i

Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini i Upravnom odboru.
U izočnosti predsjednika Društva zamjenjuje ga tajnik.

Upravni odbor (Članci 22-24)

Članak 22.
Upravni odbor ima pet članova – predsjednika i četiri člana. Članove Upravnog odbora bira Skupština između redovnih članova Društva, na četiri godine. Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.
Članovi Upravnog odbora mogu biti ponovno birani.
Članak 23.
Sjednice Upravnog odbora sazivaju se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje. Sjednice saziva i vodi predsjednik Upravnog odbora, a u njegovoj izočnosti zamjenjuje ga tajnik.
Članak 24.
Upravni odbor Društva:

 • utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna,
 • na prijedlog predsjednika imenuje Programsko vijeće,
 • priprema za Skupštinu godišnje izvješće o radu Društva u protekloj godini,
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa,
 • predlaže prijem u članstvo i isključenje iz članstva,
 • odlučuje o promjeni adrese Društva,
 • odlučuje o korištenju imovine Društva,
 • obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost,
 • razrađuje i provodi plan i program Društva koji usvaja i donosi Skupština.
Tajnik (Članak 25)

Članak 25.
Tajnika Društva bira Upravni odbor među svojim članovima.
Tajnik Društva vodi računa o svim segmentima rada Društva koji se tiču pravnih i drugih dokumenata, priprema sjednice Upravnog odbora i Skupštine zajedno s predsjednikom, vodi zapisnike Skupštine i sjednica Upravnog odbora, brine za arhiv, te po ovlaštenju predsjednika i Upravnog odbora, održava veze sa udrugama i ustanovama s kojima Društvo surađuje. Za svoj rad tajnik odgovara Upravnom odboru. Tajnik zastupa Društvo.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika, tajnik preuzima sve njegove obaveze i ovlasti.
Tajnik pomaže predsjedniku u radu, obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik ili Skupština

Nadzorni odbor (Članak 26)

Članak 26.
Skupština Društva bira Nadzorni odbor koji ima tri člana. Nadzorni odbor provodi:

 • nadzor materijalnog i financijskog poslovanja Društva i
 • nadzor nad zakonitošću rada Društva.

Nadzorni odbor dužan je sastati se najmanje jednom godišnje. U slučaju da otkrije nezakonitosti i nepravilnosti, o tome odmah izvještava predsjednika Skupštine i predsjednika Društva.
Nadzorni odbor može predložiti sazivanje izvanredne Skupštine.
Član Nadzornog odbora ne može biti član nekog drugog tijela u Društvu.
Jedna osoba može biti birana za člana Nadzornog odbora najviše dva mandata zaredom.
Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.
U postupku razrješenja Nadzornog odbora ili njegovog pojedinog člana primjenjuju se odredbe članka 19. ovog Statuta.

Likvidator (Članak 27)

Članak 27.
Likvidatora Društva bira i razrješava Skupština. Likvidator može biti fizička ili pravna osoba koja je član udruge, ili fizička ili pravna osoba koja nije član udruge. Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

Programsko vijeće (Članci 28-30)

Članak 28.
Programsko vijeće je stručno tijelo sastavljeno od predavača, odnosno od voditelja seminara i njihovih asistenata. Predlaže ga predsjednik, a potvrđuje Upravni odbor. Broj članova nije stalan; ovisi o opsegu aktivnosti Društva. Rad Programskog vijeća koordinira predsjednik Društva.
Za svoj rad Programsko vijeće odgovara Upravnom odboru.
Članak 29.
Na temelju globalnog godišnjeg plana koji je donijela Skupština, Programsko vijeće predlaže detaljne programe za svaku aktivnost (navedeno u članku 9.) u tekućoj godini.
Članak 30.
Upravni odbor može razriješiti pojedine članove Programskog vijeća u slučaju da ne izvršavaju savjesno preuzete obveze. Na prijedlog predsjednika Društva, na upražnjena mjesta imenuje nove članove.

Imovina društva (Članci 31-32)

Članak 31.
Imovinu Društva čine prihodi koje Društvo ostvaruje od:

 • članarine,
 • sredstava iz proračuna Grada Šibenika,
 • sredstava iz proračuna Šibensko-kninske županije,
 • sredstava iz proračuna Ministarstva kulture,
 • prikupljenih donacija od građana, poduzeća i ustanova i
 • ostalih prihoda sukladno zakonu.

Članak 32.
Društvo upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija. Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu.
Po završetku godine za koju se donosi financijski plan sastavlja se završni račun.
Upravno odbor svojom odlukom utvrđuje koje su osobe pored predsjednika ovlaštene za potpisivanje materijalno financijskih dokumenata.

Prestanak postojanja društva (Članci 33-35)

Članak 33.
Društvo prestaje postojati na temelju odluke Skupštine Društva i u drugim slučajevima propisanim zakonom.
Članak 34.
U slučaju prestanka postojanja Društva inventar i oprema prelaze u vlasništvo Glazbene škole Ivana Lukačića u Šibeniku, a ukupna dokumentacija u vlasništvo Državnog arhiva, Sabirnog centra u Šibeniku.
Članak 35.
Statut je temeljni opći akt Društva i svi drugi akti moraju biti u skladu sa odredbama Statuta. Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravno odbor Društva i upućuje ga na raspravu članovima Društva. Upravni odbor razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog Statuta.
Tumačenje odredbi statuta daje Skupština Društva.

Završna odredba (Članal 36)

Članak 36.
Ovaj Statut stupa na snagu danom prihvaćanja na izvanrednoj Skupštini Organološkog društva “Organum” Šibenik, a primjenjuje se danom upisa u registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.